наша вера
 
 
 
 
 
ДУАЬ
  Я Аллагь, леххаву тIинан леххаврий уккайссама, чIатIинан мурад булайссама, цIансса хьхьуну заррахIру чIалачIиссама, кьавкьсса чарийх нанисса щулгъилул чIу баяйссама!
Я Аллагь, зунзулчаннащалгу вийн леххаву, ххяххабургъищалгу вийн леххаву, Ина жу хьхьунил балардаща, кьинилул апатIирттаща буруччин бува, загълуннал зулмулуща, пасикьнал пикрилуща буруччин бува!

Я Аллагь, Ина жун дакI дарцIуну дин дула, имандалийсса бивкIу була! Ина жул дакIурдища духIан къашайсса дардру мадулара, ттурчIаща духIан къашайсса азар мадулара! Ина жу дакъа аьсив мабара, дуну бахил мабара!
Я Аллагь, Ина жул аьмал хIалим бува, хIал бусурман бува! Бисмиллагьращал ххуллийн бувкми щукрулий кIура баенгу бува!
Я Аллагь, дакI хияллал дурцIуну, бакI пикрирдал бувцIуну, гъапулну, гъалатIну, кIулну, къакIулну дурсса жул дуаь кьамул дува!